Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden: De Toerist Biking

Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator

De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. De afstanden die voor begeleide groepstochten zijn aangegeven en de geplande gemiddelde snelheden zijn een indicatie van het karakter van de rit. Naargelang het profiel van het terrein, het weer en de wensen van de groepsleden kan daar van worden afgeweken.

Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. De reiziger oefent de sportactiviteiten op de fietsvakanties uit op eigen risico. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid om de verkeersregels in acht te nemen.

De Toerist Biking is in geen enkel geval verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële gebreken waarmee hij geconfronteerd wordt tijdens de (sport) activiteiten. De huurder van een gehuurde fiets is verantwoordelijk voor alle defecten als gevolg van onzorgvuldige behandeling, vallen van de fiets, diefstal enz.

Fietstransport Aflevering en ophaling van de fietsen gebeurt steeds in Gent of Lummen. De fietsen zijn verzekerd tijdens het transport heen en terug als de schade het gevolg is van brand, diefstal of ongeval tijdens het fietstransport. Daarbuiten kan De Toerist Biking niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan de getransporteerde fietsen, wat ook de oorzaak van de schade mag wezen. Hij zal dan ook nooit kunnen worden aangesproken in betaling van enige schadevergoeding.

Reissom De gepubliceerde prijzen gelden per persoon en zijn btw inclusief. De Toerist Biking behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen. Indien de verhoging van de globale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de deelnemer zijn contract zonder kosten opzeggen en heeft hij recht op terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten. Dergelijke annulering moet De Toerist Biking wel schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na ontvangst van het bericht van prijsverhoging.

Website en boeken

De hele inhoud van de website werd naar eer en geweten samengesteld. De Toerist Biking neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, die er ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, ingeslopen kunnen zijn.

Prijzen zijn onder voorbehoud van technische fouten en kunnen variëren van dag tot dag, hotel of andere accommodatie. Ook zijn er verschillen mogelijk in seizoensgebonden prijzen of promotionele prijzen. Er wordt steeds 1 boeking per deelnemer gemaakt, het is niet mogelijk om 1 dossier voor meerdere deelnemers op te stellen.

Een boeking kan gemaakt worden via het invullen van het reservatieformulier op de website, via e-mail, telefonisch of in één van onze kantoren. De voorschot- en saldofactuur worden gemaild ter bevestiging van de reservatie.

Als de deelnemer het voorschot of het saldo niet betaalt, betekent dit dat het contract wordt opgeheven. Dit met alle annuleringskosten ten gevolge. Wie nog andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van al die personen. Elke deelnemer dient te weten dat hij voor zijn eigen risico handelt.

Betalingsvoorwaarden Van zodra men een boeking heeft gemaakt, ontvangt men automatisch een e-mail ter bevestiging van De Toerist Biking. Hierin staat het prijsdetail, alsook de rekeningnummer en de mededeling voor de betaling.

De betaling van het voorschot dient pas uitgevoerd te worden na ontvangst van de boekingsbevestiging en dit binnen de 5 kalenderdagen. De boeking is geldig en geregistreerd van zodra de voorschotbetaling ontvangen wordt en ook dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Er wordt een voorschot van € 200,00 per geboekte deelnemer gevraagd.

De betaling van het saldo van het resterende reisbedrag dient uitgevoerd te worden ten laatste 4 weken voor vertrekdatum. Gelieve steeds de juiste mededeling per dossier te vermelden bij de betaling van het voorschot en saldo!

Wijzigingen door de deelnemer

Bij boeking wordt steeds gevraagd alle gegevens correct en zoals op de identiteitskaart door te geven. De reiziger kijkt ook steeds de bevestiging van de boeking goed na op eventuele fouten. Voor elke wijziging in een reeds gemaakte boeking die doorgegeven moet worden aan andere partijen, rekent De Toerist Biking € 50 wijzigingskosten aan. Voor wijzigingen binnen de 4 weken voor aankomst kunnen hierop annuleringskosten van toepassing zijn.

De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Annuleringsverzekering & all-in verzekering

Er is geen annuleringsverzekering noch all-in verzekering inbegrepen in de basisprijs. We adviseren wel om een annuleringsverzekering of een all-in verzekering af te sluiten. Deze kan u afsluiten tijdens het boeken van de reis.

Bij annulatie van de reis door de klant, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing :

Reizen De Toerist Biking fietsvakanties:

• annulering meer dan 6 weken voor vertrekdatum: € 200,00 per persoon

• annulering minder dan 6 weken voor vertrekdatum: 50% van de totale reissom per persoon

• annulering minder dan 2 weken voor vertrekdatum: 75% van de totale reissom per persoon

• annulering minder dan 1 week voor vertrekdatum: 100% van de totale reissom per persoon

Reizen De Toerist Biking Cruise & Bike:

• annulering meer dan 6 weken voor vertrekdatum: € 500,00 per persoon

• annulering minder dan 6 weken voor vertrekdatum: 50% van de totale reissom per persoon

• annulering minder dan 2 weken voor vertrekdatum: 75% van de totale reissom per persoon

• annulering minder dan 1 week voor vertrekdatum: 100% van de totale reissom per persoon

Annuleringen dienen steeds per email of telefonisch te worden doorgegeven en zijn pas geldig vanaf het ogenblik dat u van De Toerist Biking een bevestiging van ontvangst heeft ontvangen.

Annulering of wijziging door De Toerist Biking

Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

• ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen

• ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen

De Toerist Biking behoudt zich het recht voor een reis geheel of gedeeltelijk te annuleren indien zich voor of tijdens de reis buitengewone omstandigheden voordoen, d.w.z. omstandigheden die De Toerist Biking bij het verkopen van de reis niet kon kennen en die, waren ze hem bekend, de reis niet zouden laten doorgaan.

De Toerist Biking mag na de reisbevestiging een wijziging van het reisprogramma doorvoeren of een wijziging in de verblijfsaccommodatie aanbrengen, maar moet deze wijziging direct aan de reisdeelnemer meedelen.

Bij niet voldoende deelnemers behoudt De Toerist Biking het recht om uiterlijk 4 weken voor afreis de reis te annuleren. De reeds gestorte bedragen worden aan de deelnemers 100% terug gestort.

Laattijdige betaling

Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet is vereffend, loopt er van rechtswege en zonder dat er een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1% per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Is de volledige reissom niet betaald voor het vertrek van de reis, kan de deelnemer geweigerd worden.

Reisdocumenten De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de nodige documenten. Alle gevolgen bij niet-naleving van de plaatselijke onderrichtingen en de daaraan verbonden kosten zijn ten zijnen laste.

Klachtenregeling Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse en aan De Toerist Biking melden, zodat onmiddellijk naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot het hotel, tot de reisbegeleiding of tenslotte rechtstreeks tot De Toerist Biking.

In elk geval moet de reiziger aan De Toerist Biking de kans geven een mogelijke tekortkoming nog tijdens de reis te verhelpen. Na de reis worden - zonder deze kennisgave tijdens de reis - geen klachten meer aanvaard.

Werd een klacht ter plaatse dan nog niet bevredigend opgelost, dan kan de reiziger uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x